Možnosti štúdia

 

 Pozývame absolventov stredných škôl študovať zaujímavú a aktuálnu problematiku automatizácie strojárskej výroby

akreditovanom študijnom programe:

Automatizované výrobné systémy

 

Študijný program Automatizované výrobné systémy je akreditovaný v druhom INŽINIERSKOM a treťom DOKTORANDSKOM stupni vysokoškolského vzdelávania. Absolvent strednej škôly si podáva prihlášku na bakalársky študijný program Strojárske technológie a na po jeho ukončení pokračujú v inžinierskom štúdiu v študijnom programe Automatizované výrobné systémy.

Katedra automatizácie a výrobných systémov zabezpečuje počas bakalárskeho štúdia tri povinné a jeden voliteľných predmetov.

 

Zoznam zabezpečovaných predmetov:  bakalárske štúdium

Zoznam zabezpečovaných predmetov:  inžinierske štúdium

 

Orientácia študijného programu AVS:


 • Aplikovaná informatika a automatizácia v strojárstve,

 • Pružné výrobné systémy v strojárskej výrobe,

 • NC a CNC stroje, programovanie NC strojov,

 • Priemyselné roboty a manipulátory, programovanie,

 • CA systémy a technológie, expertné systémy,

 • Počítačom podporovaný návrh súčiastok – systémy CAD (AutoCAD, Creo 2 a 3, Inventor 2017),

 • Počítačová podpora technologickej prípravy výroby – systémy CAPP,

 • Počítačom podporovaná výroba – systémy CAM (Creo 2 a 3, Edgecam 2016),

 • Počítačom podporované inžinierske práce – systémy CAE,

 • Mechatronické zariadenia,

 • Riadiace systémy, mikroelektronika a jej aplikácie.