Automatizované výrobné systémy

(študijný odbor 5.2.1 strojárstvo)

 

  UPLATNENIE ABSOLVENTOV 

Študijný program Automatizované výrobné systémy je zameraný na problematiku automatizácie a počítačovej podpory vo výrobných technológiách, najmä na pružné výrobné systémy v strojárstve, počítačovú podporu v predvýrobných etapách, projektovanie v automatizovanej strojárskej výrobe, na oblasť číslicovo riadených výrobných strojov, robototechnológiu, aplikáciu mikroelektroniky a výpočtovej techniky vo výrobných technológiách, tvorbu riadiacich systémov pre automatizované strojné zariadenia.

Základ získaných vedomostí absolventa študijného programu bude z oblasti výrobných technológií pre strojárstvo, ďalej z oblasti technologických procesov výroby polotovarov, technológií výroby a montáže súčiastok, technickej prípravy výroby, projektovania výrobných procesov a systémov, manipulácie, dopravy a skladovania súčiastok v kontexte na racionalizáciu strojárskej výroby, ekonomiku a manažment strojárskej výroby, automatizáciu a počítačovú podporu. Absolvent bude schopný riešiť systémovo a komplexne materiálovú, technologickú a organizačnú problematiku vo výrobných technológiách s využitím automatizačných prostriedkov a prístupov ako i počítačovej podpory v predvýrobných, výrobných a povýrobných etapách realizácie súčiastky na základe metód matematického modelovania, simulácie a optimalizácie. Schopnosti sú integrované s vedomosťami ekonomického charakteru.

Študenti budú pripravení na štúdium študijného programu tretieho stupňa v niektorom príbuznom študijnom odbore. Absolventi nájdu uplatnenie ako pracovníci na strednom stupni riadenia výroby, v útvaroch technickej príprave výroby, najmä v oblasti technologického projektovania s podporou počítačovej podpory, v oblasti projektovania a riadenia pružných výrobných systémov, vo výskume a vývoji technologických procesov a systémov a pri implementácii automatizácie strojárskej výroby.

 

   PODMIENKY PRIJATIA

1.  Základnou podmienkou prijatia na inžinierske štúdium (študijný program druhého stupňa) je získanie vysokoškolského vzdelania prvého stupňa (Zákon o  vysokých školách č.131/2002 Z. z.).

2.  Zdravotná spôsobilosť fakulta nevyžaduje lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti k vysokoškolskému štúdiu a akceptuje prihlášky bez lekárskeho potvrdenia pre všetky stupne vysokoškolského vzdelávania.

 

   ŠTIPENDIÁ

Študenti všetkých študijných programov môžu získať motivačné (prospechové, mimoriadne) štipendium podľa stanovených kritérií. Študenti všetkých študijných programov môžu získať aj motivačné odborové štipendium podľa stanovených kritérií.

 

   MOŽNOSTI ŠTÚDIA PO UKONČENÍ INŽINIERSKEHO STUPŇA

Absolventi majú možnosť nadväzujúceho štúdia v doktorandskom stupni štúdia na Strojníckej fakulte UNIZA Katedre automatizácie a výrobných systémov Automatizované výrobné Systémy (AVS).

 

Zoznam zabezpečovaných predmetov:  inžinierske štúdium

 

Vytvorenie nového účtu? Registracia!

Prihlásenie do účtu