Automatizované výrobné systémy

(študijný odbor 5.2.7 strojárske technológie a materiály)

 

  UPLATNENIE ABSOLVENTOV 

Absolvent tretieho stupňa vysokoškolského vzdelávania študijného programu Automatizované výrobné systémy získa znalosti a zručnosti potrebné pre výskum a vývoj v oblasti automatizácie strojárskej výroby. Nadobudne teoretické poznatky z technologických procesov a možnosti ich aplikácií v strojárskych podnikoch so zohľadnením kvalitatívnych, technicko–ekonomických a ekologických aspektov. Je pripravený na riešenie najnáročnejších úloh technickej praxe.

Absolvent doktorandského štúdia má uplatnenie vo výskumno-vývojových oddeleniach výrobných podnikov, špičkových manažérskych funkciách, riadení výrobných oddelení so sofistikovanou výrobnou technológiou, ústavoch Slovenskej akadémie vied, na technických vysokých školách. Môže sa uplatniť aj v poradenských firmách a organizáciách, kde sa vyžaduje technické vzdelanie vyššieho stupňa. Absolvent je schopný samostatnej vedeckej práce, je pripravený tvorivo rozvíjať a prehlbovať poznatky v odbore.

 

   PODMIENKY PRIJATIA

1. Základnou podmienkou prijatia na doktorandské štúdium (študijný program tretieho stupňa) je získanie vysokoškolského vzdelania druhého stupňa (Zákon o vysokých školách č.131/2002 Z. z.).

2. Zdravotná spôsobilosť  fakulta nevyžaduje lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti k vysokoškolskému štúdiu a akceptuje prihlášky bez lekárskeho potvrdenia pre všetky stupne vysokoškolského vzdelávania.

 

   FORMY PRIJÍMANIA

Výberové konanie výberové konanie na doktorandské štúdium sa uskutočňuje formou pohovoru osobitne s každým uchádzačom pred prijímacou komisiou.

 

   PRAVIDLÁ VÝBEROVÉHO KONANIA

Obsahom pohovoru je časť mapujúca prehľad uchádzača v odbornej oblasti, súvisiacej s vybranou témou doktorandského štúdia a ďalšia časť, zameraná na overenie znalostí z cudzích jazykov a predpokladov na samostatnú vedeckú prácu. Poradie uchádzačov zostavuje komisia v tajnom hlasovaní.

 

Zoznam zabezpečovaných predmetov:  doktorandské štúdium

 

Vytvorenie nového účtu? Registracia!

Prihlásenie do účtu